2

بــالش طبی بـا فـوم اسفنجی

پیشگیری و درمان دیسک و آرتروز گـــردن

 

بالش طبی با فوم اسفنجی

وسیله ای جهت حفظ مهره های گردن در وضعیت صحیح آناتومیک در مدت خواب و استراحت

پیشگیری و درمان دیسک و آرتروز گردن